Konferencja "Powołani do Jedności: Różnorodność w pobożności"

Fundacja 24/7 oraz wspólnoty "Dom Boży" i "Lew Judy" wspólnie zapraszają na konferencję:

MIEJSCE
Kościół na Popowicach
Sala Parafialna
ul. Ojców Oblatów 1
Wrocław

TERMIN
21-22.09.2013

KOSZT
55,00 PLN - zapis i wpłata do dnia 31.08.2013
70,00 PLN - zapis i wpłata po 31.08.2013

UWAGA!
Podczas konferencji zapewniamy darmową opiekę dla dzieci w wieku 4-10 lat!
Warunkiem jest zarejestrowanie dzieci na te zajęcia najpóźniej do dnia 15.09.2013!
Rejestracja odbywa się poprzez przycisk Rejestracja - dzieci.

Konto:
49 10600076 0000320001317665
Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
z dopiskiem: "Konferencja Wrocław- <imię i nazwisko>"


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do sprawnego podjęcia decyzji w kwestii uczestnictwa w konferencji.

PROFIL
Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie... (J 17:21)
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał... (J 17:23)


Szukanie i czynienie jedności pomiędzy braćmi, to obowiązek, który spoczywa na nas wszystkich, bo czyż możemy uchylić się od uczynienia z Bożą pomocą wszystkiego, co możliwe, aby obalić mury podziałów i nieufności, aby przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenia Ewangelii Zbawienia1.

Praca ta nie jest łatwa, bowiem zastarzałe nieporozumienia odziedziczone z przeszłości, które są przyczyną godnych ubolewania podziałów między wierzącymi wymagają miłości oraz odwagi płynącej z prawdy, a także szczerej woli wzajemnego przebaczenia i pojednania2.

Chcemy jednak - jak to zaleca nam Encyklika - podjąć ten temat w nawróceniu serc i modlitwie3 i wsłuchując się w głos Ducha Świętego, który uczy nas wyraźnie odczytywać znaki czasu4.

Podziały i rozdarcia były i są obecne w historii Kościoła - owszem - ale czy dziś wierzący okażą się tymi, którzy są wypróbowani (1 Kor 11:19) i gotowi do kroku dalej w kierunku pojednania? Nie ze względu na samych siebie, ale aby Kościół objawił światu chwałę Jezusa, aby świat poznał i uwierzył, że Jezusa jest TYM posłanym przez Ojca Mesjaszem (J 17:22-23) oraz aby pobudzić do współzawodnictwa Jego lud wybrany (Rz 11:14) i zwrócić ich serca na drogę zbawienia błogosławionego HaMashiach.

TEMATY NAUCZAŃ
 • Podział w Kościele (Ciele Chrystusa) - historia separacji pomiędzy Żydami a nawróconymi poganami
 • "Wirus zastępstwa": konsekwencje podziału w historii chrześcijaństwa
 • Droga powrotna do Jeruzalem: Potrzeba Drugiego Soboru Jerozolimskiego dla odnowy Kościoła
 • Praktyczne kroki tej koncepcji:
  • Nowy ekumenizm
  • Wołanie do kościoła
  • Nastawienie na Izrael dla Domów Modlitwy
  • Inicjatywa TJCII = wstawiennictwo + promocja + dyplomacja
  • Rola wspólnot (ENC i innych sieci)
 • Różnorodność w pobożności - praktyczne wskazówki współistnienia


Plan konferencji
Sobota: 2013-09-21
09:00 - 09:45Uwielbienie/Worship
10:00 - 11:30Sesja 1/Session 1Johannes Fichtenbauer
11:30 - 11:50Kawa/Caffee Break
12:00 - 13:30Sesja 2/Session 2Johannes Fichtenbauer
13:30 - 15:30 Obiad/Lunch Break
15:30 - 16:00Uwielbienie/Worship
16:00 - 17:30Sesja 3/Session 3Daniel Lim
17:30 - 17:50Kawa/Caffee Break
18:00 - 19:30Sesja 4/Session 4Daniel Lim
19:30 - 20:30Posługa/Ministry
Niedziela: 22.09.2013
09:30 - 09:55Uwielbienie/Worship
10:00 - 12:00Sesja 5/Session 5Bp Andrzej Siemieniewski
12:00 - 12:30Kawa/Caffee Break
12:00 - 12:45Uwielbienie/Worship
12:45 - 13:45Sesja 6/Session 6Johannes Fichtenbauer
13:45 - 15:30Obiad/Lunch Break
15:30 - 17:00Eucharystia/Holy MassJohannes Fichtenbauer
17:10 - 18:00Sesja 7/Session 7Johannes Fichtenbauer

NAUCZYCIELE


bp. Andrzej Siemieniewski po przyjęciu święceń i pracy jako wikariusz, sprawował funkcję asystenta kościelnego młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych. Piastował również stanowisko wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym.

Po uzyskaniu na PWT licencjatu teologii, został wysłany do Rzymu na dalsze studia na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, które zakończył w 1991 obroną pracy doktorskiej w temacie "Elementy duchowości kapłańskiej w myśli Hansa von Balthasara". Po powrocie do Polski pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium we Wrocławiu oraz wykładał na PWT, pracując jako adiunkt a następnie jako dyrektor Biblioteki PWT i MWSD. W 1997 przeprowadził habilitację z teologii duchowości na podstawie rozprawy "Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka". W latach 1998–2001 był prorektorem PWT. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.Johannes Fichtenbauer urodził się w 1956 roku w Wiedniu w Austrii. Posiada tytuł magistra w teologii katolickiej, obecnie posługuje jako główny diakon rzymskokatolickiej archidiecezji wiedeńskiej. Johannes i jego żona Christi są małżeństwem od 30 lat.

Johannes i Christi byli zaangażowani w początki Ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim na początku lat 70-tych. Założyli ekumeniczną i charyzmatyczną wspólnotę przymierza „Umkehr zum Herrn”, która obecnie liczy około 150 dorosłych członków służących promowaniu wizji jedności Ciała Chrystusa w Austrii. Johannes jest również prezesem ENC (Europejskiej Sieci Wspólnot), sieci podobnych wspólnot przymierza w Europie. Jest także jednym z założycieli „Weg der Versöhnung” („W Kierunku Pojednania” „Ścieżka – Droga Pojednania”), która jest najszerszą ekumeniczną inicjatywą w Austrii.

Oprócz innych zaangażowań, Johannes jest aktywnym członkiem Komitetu Wykonawczego TJCII.


Daniel Lim obecnie pełni funkcję dyrektora Bazy Misyjnej Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP-KC).
Daniel jest proroczym nauczycielem i liderem, którego Pan Bóg użył do budowania relacji między IHOP-KC a innymi narodami.

W roku 2007 Daniel ze strony IHOP-KC otworzył możliwość zorganizowania Programu dla Polski w Kansas City. Program jest kontynuowany co roku w dniach 1-10 listopada.

Zanim Daniel objął tę funkcję w Kansas City, służył jako pastor i misjonarz w południowo-wschodniej Azji, poświęcając się szczególnie ewangelizacji, zakładaniu kościołów i dziełom miłosierdzia. Daniel głosi i naucza na konferencjach, w kościołach, w seminariach i na uniwersytetach w różnych krajach. Jest żonaty, jego żona Levi również służy w zespole liderów Bazy Misyjnej IHOP-KC. Pan dał im dwoje dzieci - Samuela i Emmanuel. Emmanuel odeszła do Pana w 2008, kiedy posługiwali jako misjonarze w Birmie.

1. JPII, Encyklika "Ut Unum Sint", 2
2. tamże.
3. tamże.
4. tamże. 3


Patron medialny konferencji:
Wrocław24Fundacja24/7Fundacja24/7PolishStreetGoogle